diploma_doctor_herniaДоктората е разработен в МИ-МВР за периода 1996-2005г. Проучени са 1233 хернии. Събрани са данни за: пол, възраст, давност на заболяването, предхождаща апендектомия, двустранност (налична или оперирана контралатерална херния), тегло. За операцията: анестезия, оперативно време, патологичен тип на хернията по класификацията на Nyhus, наличие на плъзгаща херния, метод за възстановяване, интраоперативни усложнения, следоперативни усложнения.

За рецидивните хернии са наблюдавани и характерните за тях: поредност на рецидива, време до рецидивирането, усложнения и тип на предходната пластика (епикриза, интраоперативната находка). Късните резултати са проследени за 1088 (88%) болни чрез персонални контролни прегледи (618) и анкета (470).

Сравнени са резултатите от приложението на метода за допълнително укрепване на вътрешния ингвинален отвор с кремастерно ламбо с контролна група от индиректни хернии, оперирани конвенционално. Разработени и приложени с отличен резултат са два собствени оперативни метода:

  • Модифициран от нас метод за протезиране (Moran-Madden)
  • метод за  кремастерно укрепване на вътрешния ингвинален отвор при индиректна херния

Необходимостта да се въвежда, съхранява и анализира значителен обем  информация за голям брой пациенти и да се обработват статистически резултатите, наложи разработване на електронна база данни. Въведените в нея данни бяха експортирани и обработени със статистическия пакет SPSS 11.0.1 Приложени бяха: дискриптивен анализ; кростабулация; вариационен анализ; графичен анализ; тест χ2; екзактен тест на Фишер; метод на Колмогоров- Смирнов; непараметричен тест на Kruskal-Wallis; непараметричен тест на Mann-Whitney; метод на Каплан-Майер; методи на Log Rank, Breslow и Tarone-Ware; кокс регресия.

На основа резултатите от проучването се оцени ролята и тежестта на рисковите фактори и се изработи алгоритъм за конкретен избор на херния пластика.


Специализация като клиничен ординатор към катедра по Военно-полева хирургия на ВМА за периода 1988-1991 под ръководството на Проф. Н.Василев, доц И.Донков, Проф.А.Пинкас, Проф.Попов, Проф. Й.Топалов.
Diploma_Specialist
Diploma_Specialist
Diploma_Exografia

Ехография на коремни органи под ръководството на Доц. Джераси

Diploma_Laparoscopia

Под ръководството на Проф. Пожарлиев

Groin_Hernia_repair

Съвременни херниопластики с платно на Ethicon

Carcinoma_colonis

Колоректален карцином – Проф. В.Димитров

sertificate_Sweden2

Курс по лапароскопска херниопластика Швеция 2010 г.

Сподели тази страница във: