СПИСЪК
НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА
Д-р ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ЛЮЦКАНОВ, д.м.


ДИСЕРТАЦИИ

Люцканов, В. Н. “ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ -ОПТИМИЗИРАНЕ НА ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ”. Дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. София, 2005 год.

Люцканов, В. Н. “ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ -ОПТИМИЗИРАНЕ НА ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ”. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. София, 2005 год.

ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИЯ ПЕЧАТ


В ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕЧАТ

Markov G., G. Kirov, V. Lyutskanov, M. Kondarev. Necrotizing Fasciitis And Myonecrosis Due To Aeromonas Hydrophila. Wounds 2007; 19: 223-226

V. Lyutskanov, M. Kondarev, G. Markov & G. Kondarev : Small Bowel Perforation Due To Blunt Abdominal Trauma Associated With Right Inguinal Hernia: Report of a case . The Internet Journal of Surgery. 2007 Volume 13 Number 2

В БЪЛГАРСКИЯ ПЕЧАТ

В. Люцканов, Б. Мошев, Г. Марков, И. Лозев, Й. Терзийски

Оперативно лечение на хемороидите – ранни и късни резултати. Scripta Scientifica Medica Vol. XXX, Suppl. 2, 1997

В. Люцканов, Г. Марков, Й. Терзийски

Хирургично лечение на аналните фисури. Scripta Scientifica Medica Vol. XXX, Suppl. 2, 1997

Г. Кондарев, Т. Тодоров, Б. Мошев, Г. Марков, В. Люцканов, Й. Хлебарова.

Блокови резекции при коло-ректален карцином. Scripta Scientifica Medica Vol. XXX, Suppl. 2, 1997

Т. Тодоров, Б. Мошев, В. Люцканов, Г. Марков.

Оперативно лечение на хиатус хернии. В: “Хернии” /Ред. Д. Дамянов/ СУБ, Банско, 1997: 302-303

Г. Кондарев, Б. Мошев, В. Люцканов, Г. Марков, Я. Хаджиева, Б. Божков, И. Лозев, И. Хлебарова.

Индивидуален подход при хирургическото лечение на ингвиналните хернии. В: “Хернии” /Ред. Д. Дамянов/ СУБ, Банско, 1997: 37-39

Г. Кондарев, Б. Мошев, Г. Марков, В. Люцканов.

Оперативно лечение на колоректалния карцином. “Българска колопроктология” 2001; 1: 16

Г. Кондарев, Б. Мошев, Г. Киров, Г. Марков, В. Люцканов, И. Хлебарова, Н. Александрова.

Далечни резултати след операция на ректален карцином по метода на Black. Българска колопроктология г.ІІІ, 2003, 1 + нс

Г. Марков, Г. Киров, Г. Кондарев, В. Люцканов.

Трансдуоденална сфинктеротомия при холедохолитиаза. В: „Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение”, (Ред. Д. Дамянов), София, Медарт-СУБ, 2004, 251-254

Г. Кондарев, Б. Мошев, Г. Киров, Г. Марков, В. Люцканов, М. Кондарев.

Тежък холангиохепатит след химическа литотрипсия с EDTA при резидуална холедохолитиаза. В: „Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение”, (Ред. Д. Дамянов), София, Медарт-СУБ, 2004, 190-193

Киров Г, В Люцканов, И Лозев, М Кондарев, Г Марков, Е Люцканова.

Жлъчнокаменен илеус. В: „Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение”, (Ред. Д. Дамянов), София, Медарт-СУБ, 2004, 136-139

Г. Киров, Г. Марков, Г. Кондарев, В. Люцканов, М. Кондарев.

Билиодигестивни анастомози при лечението на холедохолитиазата. В: „Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение”, (Ред. Д. Дамянов), София, Медарт-СУБ, 2004, 238-241

Г. Кондарев, Г. Киров, Г. Марков, Б. Мошев, В. Люцканов, М. Кондарев, Й. Терзийски.

Хирургично лечение на острия панкреатит. В: Заболявания на панкреаса. Хирургично лечение. (Ред. Д. Дамянов) София, СУБ, 2004: 113-115

Г. Марков, Г. Киров, М. Кондарев, Б. Мошев, В. Люцканов, Я. Хаджиева.

Анализ на резултатите от лечението на анеробни парапроктити в общопрофилна хирургическа клиника. Scripta Scientifica Medica Vol. XXXVІІ, Suppl. 1, 2005

Г. Кондарев, Г. Киров, В. Люцканов, Г. Марков, М. Кондарев, Б. Мошев, К. Колев. Съчетани операции при колоректален карцином. Scripta Scientifica Medica Vol. XXXVІІ, Suppl. 1, 2005

М. Кондарев, Г. Киров, Г. Марков, В. Люцканов.

Фамилна аденоидна полипоза. сп. Висцерална хирургия, 2005, 1: 34-38

Г. Марков, Г. Киров, М. Кондарев, В. Люцканов, Б. Мошев.

Перитонити при усложнена дивертикулоза на гастроинтестиналния тракт. Хирургия /пп/

Люцканов В.; Г. Киров; Г. Марков.

Антибиотична профилактика при операцията на Lichtenstein. Спешна медицина /пп/

Г. Киров, М. Кондарев, Г. Марков, В. Люцканов, Б. Мошев.

Дивертикулоза в условията на обща хирургическа практика. Scripta Scientifica Medica /пп/

Люцканов В., Г. Кондарев.

Метод за определяне напрежението на тъканите в шевната линия при пластични оперции на ингвиналния канал. “Хернии” /Ред. Д. Дамянов/ СУБ, Банско, 1997: 48-50

Люцканов В., Г. Кондарев.

Проучване промяната в площта на триъгълника на Хаселбах при ингвинални хернии В “Хернии” /Ред. Д. Дамянов/ СУБ, Банско, 1997: 52-53

Люцканов В., Б. Мошев.

Деструктивена апендицит и перитонит, маскирани от гигантска ингвино-скротална херния. Спешна медицина 1999; 3 22-24

Люцканов В., Г. Кондарев.

Допълнителна крамастер пластика при оперативното лечение на ингвиналните хернии – ранни резултати. Българска хирургия 2002; 2: 8-11

И.Лозев, В.Люцканов.

Доплерова сонография в диагностиката и определянето показанията и методите за оперативно лечение на вариците на долните крайници. Конференция по Ехография-Варна май 99

Й.Терзийски, В.Люцканов, Г.Кондарев.

Ятрогенни локални перитонити от забравени текстилни чужди тела. Конференция в Белоградчик “Перитонити”

Й.Терзийски, В.Люцканов, Г.Кондарев.

Ятрогенни локални перитонити от забравени текстилни чужди тела. Спешна медицина 2002; 2: 24-26

Г. Кондарев, Б. Мошев, Г. Киров, Г. Марков, В. Люцканов.

Колоректална локализация при болестта на Crohn – диагностика и хирургично лечение – Българска колопроктология, г. ІІІ, 2003, 1

Т. Тодоров, Б. Божков, Г. Марков, В. Люцканов.

Транспариетален запис на чревна перисталтика – Варна

В. Люцканов, Г.Марков, М.Кондарев, Г.Кондарев, Б.Мошев, К.Колев, Я. Хаджиева.

Синтетични протезни мрежи при лечението на коремните хернии. В Използването на синтетични мрежи в хирургията на предната коремна стена. /Ред. Д. Дамянов/ СУБ 2007: 105-110

Г. Киров, Ж. Бонева М. Протич, Н. Колева, В. Паскалев, П. Йовчевски, И. Лозев, В. Люцканов.

Интратиреоиден паратиреоиден аденом и ектопична паратиреоидея в тиреоиден нодул – описание на два случая – Хирургия 2007; 3: 64-66

В. Люцканов, Й. Топалов.

Хернии на коремна стена – операция или лечение с колан? Хирургия (пп)

В. Люцканов.

Ингвиналните хернии – перспективи при хирургичното лечение. Българска Медицинска Практика 2008; 3: 22-24

В. Люцканов.

Хемороиди. Мединфо 2009; 9: 38-39

Димов В., В. Люцканов, Г. Васев, Д. Дойчинов, М. Радойчич, Г. Симеонов, Л. Падарски.

Лапароскопска колоректална хирургия. ХIII Национален конгрес по хирургия с международно участие. БХД София 2010; 583-586

Димов В., В. Люцканов, Г. Васев, Д. Дойчинов, М. Радойчич.

Хирургично лечение на хемороидалният пролапс чрез приложение на единична и двойна De Longo хемороидопексия. ХIII Национален конгрес по хирургия с международно участие. БХД София 2010; 660-663

Люцканов В.

Еднодневна хирургия при хирургичното лечение на херниите-персонални резултати от лечението на 289 пациенти. ХIII Национален конгрес по хирургия с международно участие. БХД София 2010; 641-643

Димов В., В. Люцканов, Г. Васев, Д. Дойчинов, М. Радойчич.

Лапароскопска пластика при хернии на предна коремна стена. ХIII Национален конгрес по хирургия с международно участие. БХД София 2010; 627-629

В. Люцканов.

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Мединфо 2011; 7: 42-43


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Тодоров, Г. Кондарев, Б. Мошев, В. Люцканов, Г. Марков, Н. Александрова.

Усложнения след ЕРХПГ и папилосфинктеротомия при лечение на болни с механичен иктер Девети национален конгрес по хирургия-Плевен 1994

Г. Кондарев, Б. Мошев, В. Люцканов, Г. Марков, В. Паскалев.

Хирургично лечение на карцинома на млечната жлеза – Рак на млечната жлеза – конференция с международно участие, София 1996 год.

Т. Тодоров, Г. Кондарев, Б. Мошев, В. Люцканов, Г. Марков, Н. Александрова.

Усложнени язви на стомаха и дуоденума. Десети юбилеен национален конгрес по хирургия, София, 1998 год.

Т. Тодоров, В. Люцканов.

Съчетани и тежки повторни усложнения на стомашните и дуоденалните язви. Десети юбилеен национален конгрес по хирургия, София, 1998 год.

Г. Кондарев, В. Люцканов, Г. Марков.

Релапаротомии при усложнени стомашни и дуоденални язви. Десети юбилеен национален конгрес по хирургия, София, 1998 год.

Кондарев, Б. Мошев, Г. Марков, В. Люцканов.

Огнестрелни наранявания – ретроспективен анализ за период от десет години – Г. Киров, Г.. Втора национална хирургическа конференция – огнестрелни наранявания, Ботевград, 2002 год.

Г. Кондарев, Г. Киров, Б. Мошев, Г. Марков, В. Люцканов.

Грешки при лечението на огнестрелните наранявания –Втора национална хирургическа конференция – огнестрелни наранявания, Ботевград, 2002 год.

Г. Марков, Г. Киров, Г. Кондарев, Б. Мошев, В. Люцканов.

Тежка гнойна ранева инфекция след коремни операции –Дни на спешната хирургия, Велинград, 2003

Г. Кондарев, Г. Марков, В. Люцканов.

Некротичен фасциит – десетгодишен ретроспективен анализ Дни на спешната хирургия, Велинград, 2003

И. Лозев, Г.Киров, В. Люцканов.

Интраоперативна ехография при лечението на варикозната болест на долните крайници. Нациопнална конференция по ехография в Боровец 2004

В. Люцканов.

Полурезуорбируема мрежа Vypro II при лечение на хернии на коремната стена. Конференция използване на синтетични мрежи при лечението на абдоминалните хернии. Национална хирургична конференция – херниални платна. Свиленград 2007

Сподели тази страница във: